ระบบอินทราเน็ต : กองความปลอดภัยแรงงาน


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการแจ้งเวียนหนังสือทางราชการต่อหน่วยงานภายในสำนักความปลอดภัยแรงงาน
๒. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานราชการ เช่น องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น
๓. เพื่อลดต้นทุนในการปฏิบัติงานราชการของกองความปลอดภัยแรงงาน เช่น ลดต้นทุนการใช้กระดาษ และค่าขนส่งเอกสารทางราชการ เป็นต้น

วิธีการใช้งาน

๑. ลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งาน (ใช้อีเมล์กรมฯ เท่านั้น)
๒. หลังจากลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับเมล์จากระบบ (ซึ่งอาจอยู่ใน Junk mail) ให้เปิดเมล์และคลิ๊กลิงก์เพื่อเปิดใช้งาน
๓. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


 

เข้าสู่ระบบ


กองความปลอดภัยแรงงาน
เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170
โทร. 0 2448 9128-39 , 0 2448 8338 ต่อ 501
อีเมล์  safety@labour.mail.go.th