กองความปลอดภัยแรงงานติวเข้มเพื่อความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมพบปะคณะแรงงานนอกระบบที่เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ในการศึกษาเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในครั้งนี้เกิดจากนางสุจินต์ รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการทำงานและการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ มีกำหนดการเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน มอบหมายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน และวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ให้แก่คณะดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย และคลายเครียดกล้ามเนื้อ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงานของแรงงานนอกระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)