โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี ๒๕๖๐


กำหนดการ โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี ๒๕๖๐
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.

พิธีเปิด
โดยอธิบดีกรมวสัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้ว่าการการไฟฟ้า

๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ น.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฏหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย วิทยากรจากการไฟฟ้านครหลวง
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.มุมมองกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ
และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ
โดย วิทยากรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการไฟฟ้านครหลวง
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
โดย วิทยากรจากการไฟฟ้านครหลวง
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โดยวิทยากรจากการไฟฟ้านครหลวง
๑๔.๓๐-๑๕.๑๕ น.ตอบข้อซักถาม
๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น.พักรับประทานอาหารว่าง


หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน
โทร. 0 2448 9128-39 ต่อ 311 คุณอรรณพ