แบบสำรวจ
ส่วนไหนของ www.oshthai.org ที่คุณคิดว่าควรปรับปรุง

หน้าแรกคลังความรู้ โครงการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการที่อาจเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมี
PDF
โครงการศึกษาวิจัย

โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการที่อาจเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมี

             โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการที่อาจเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมี ได้ดำเนินการขึ้นโดยสาขาความปลอดภัยเคมีและการป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ 2546 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการที่แจเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมี โดยเน้นในส่วนของการจัดมาตรการความปลอดภัย รวมถึงเพื่อประเมินศักยภาพในการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการเหล่านั้น
             โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการโดยการจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากสารเคมี พร้อมทั้งเข้าสำรวจสถานประกอบการเป็นบางแห่ง จากนั้นได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับกลับมาจากสถานประกอบการทั้งหมดจำนวน 71 แห่ง เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์และสรุปผลของการศึกษาครั้งนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจพบว่าสถานประกอบการมีการดำเนินการจัดมาตรการด้านความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้คือ

              1. มีการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงภายในบริเวณการทำงาน มีการจัดอุปกรณ์
                  คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับ
                  สารเคมีอันตรายใช้หรือสวมใส่และมีการห้ามมิให้ลูกจ้างเข้าพักในสถานที่
                  เก็บสารเคมีอันตราย คิดเป็น 100%

              2. มีนโยบายความปลอดภัยในการทำงานและมีการจัดให้มีที่ล้างมือ ล้างหน้า
                  ห้องอาบน้ำ ในบริเวณที่ทำงาน คิดเป็น 97.18%

              3. มีการตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) คิดเป็น 95.77%

              4. มีการจัดทำฉลากปิดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย
                  ทุกชิ้นและมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน คิดเป็น 94.37%

              5. มีการวิเคราะห์อันตรายของสถานประกอบการและมีการอบรมลูกจ้างที่
                  ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการ
                  ทำงาน คิดเป็น 91.55%

              6. มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน คิดเป็น 88.73%

              7. มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
                  ทำงาน คิดเป็น 87.3%

              8. มีการจัดให้มีที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน ที่ล้างตา
                 ฉุกเฉิน ในบริเวณที่ทำงาน คิดเป็น 85.92%

              9. มีการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ คิดเป็น 84.51%

           10. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คิดเป็น 83.10%

            11. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คิดเป็น 81.69%

            12. มีการจัดทำรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 
                 (ตามแบบ สอ.1) คิดเป็น 80.28%

           13. มีการจัดให้มีระบบการอนุญาตให้ทำงาน (Permit to work system) 
                 สำหรับงานที่เสี่ยงอันตราย คิดเป็น 76.06%

           14. มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
                 (ตามแบบ สอ.4) คิดเป็น 69.01%

           15. มีการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ
                 การทำงาน (ตามแบบ สอ.3) คิดเป็น 56.34%

           16. มีการจัดทำรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตรายของสารเคมี
                 อันตราย (ตามแบบ สอ.2) คิดเป็น 46.48%

           จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดมาตรการด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามยังมีสถานประกอบการบางแห่งที่ยังต้องดำเนินการปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยและช่วยให้สามารถควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาขาความปลอดภัยเคมีและป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

           แผนที่

Copyright 2009 All rights reserved.
Created by 2fellows
จำนวนผู้เข้าชม